top of page

Expand in Asian Markets?

 

We design high converting landing pages and optimize them with A/B testing to give you more signups, more leads and more customers.

  • Goal-oriented and driven

  • Experienced and skilled

  • Charismatic and outgoing

  • Educated and intuitive

  • Niche and specialized

          

GET A FREE CONSULT

---Let The Future Begin---

ระบบการลงคอร์สกับยูเคซีอี

ทดลองเรียนฟรี

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและ ผู้ปกครองทำความรู้จักกับติวเตอร์และระบบการสอนของยูเคอีซี รวมถึงวัดระดับการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

จองเรียน

 

เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจลงคอร์สกับยูเคอีซี   ผู้ปกครองต้องชำระค่าเรียน

7วันล่วงหน้าก่อนวันเริ่มคอร์ส

เริ่มบทเรียน

 

นักเรียนเริ่มเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์ผ่านทางออนไลน์จนจบคอร์ส หากนักเรียนไม่สามารถเรียนในวันเวลาที่จองได้ สามารถขอชดเชยวันเรียน

โดยต้องแจ้งล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วันทำการ

วัดผลการเรียนรู้

เมื่อจบคอร์ส ยูเคซีอีจะวัดผลการเรียนรู้ โดยการทดสอบคำศํพท์ การอ่าน การพูดและ การแต่งประโยคพื้นฐาน และมีการให้รางวัลนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียน

จองวันทดลองเรียน
bottom of page